Raporty bieżące

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez CONNEX Sp. z o.o.

Raport bieżący nr: 4/2010

Data: 2 marca 2010

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 24) Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), w nawiązaniu do raportu nr 1/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r., Zarząd Tell S.A. informuje, że w dniu 2 marca 2010 r. powziął wiadomość o złożeniu przez CONNEX Sp. z o.o. (spółkę zależną emitenta) w dniu 1 marca 2010 r. wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych.
Decyzja o złożeniu wniosku została podjęta przez Zarząd CONNEX Sp. z o.o. na skutek nadania rygoru natychmiastowej wykonalności wydanym wobec CONNEX Sp. z o.o. decyzjom Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2005 i 2006, z których wynika zobowiązanie do zapłaty łącznie kwoty 5.399.269 zł, powiększonej o należne odsetki (jest to część decyzji, o których mowa w raporcie nr 1/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r.).

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez CONNEX Sp. z o.o. wszystkie decyzje doręczone spółce są nieprawomocne, a CONNEX Sp. z o.o. w przewidzianym prawem terminie wniósł od nich odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej. W przewidzianym prawem terminie zostały również wniesione zażalenia od postanowień o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu