Raporty bieżące

Zmiana praw z papierów wartościowych

Raport bieżący nr: 16/2008

Data: 10 czerwca 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz. 1744) Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 9 czerwca 2008 r., w związku z treścią art.334 §2 kodeksu spółek handlowych, podjął uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych emitenta na akcje na okaziciela. Zgodnie z żądaniem akcjonariusza 34.125 akcji imiennych serii A zostało zamienionych na akcje na okaziciela. Akcje podlegające zamianie były uprzywilejowane co do głosu; na każdą przypadały dwa głosy. W wyniku zamiany uprzywilejowanie to wygasło. Po dokonaniu zamiany ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta to 1.707.825 głosów (jeden milion siedemset siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć).

Treść uchwały Zarządu w sprawie zamiany akcji:

UCHWAŁA NR 1/06/2008
Zarządu TELL S.A.
w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2008 r.
w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

Działając na podstawie §20 ust.1 i §21 ust.1 Statutu Spółki oraz §7 ust.2 Regulaminu Zarządu, w związku z treścią art.334 §2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Tell S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

1. W związku z przedstawionym przez akcjonariusza żądaniem zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, Zarząd postanawia dokonać zamiany 34.125 (trzydziestu czterech tysięcy stu dwudziestu pięciu) akcji imiennych serii A posiadanych przez pana Wojciecha Dziewolskiego, na akcje na okaziciela.
2. Uchwała została podjęta w trybie obiegowym.
3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu