Raporty bieżące

Zmiana statutu, umorzenie akcji

Raport bieżący nr: 25/2010

Data: 24 czerwca 2010

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt.9) i pkt.12) oraz §38 ust.1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje, że w dniu 24 czerwca 2010 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 czerwca 2010 r., na podstawie którego w dniu 17 czerwca 2010 r. zarejestrowano zmiany statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 kwietnia 2010 r., w tym w szczególności zmiany dotyczące umorzenia akcji własnych i odpowiedniego obniżenia kapitału zakładowego emitenta.
Zarejestrowane umorzenie akcji dotyczy 15.377 akcji zwykłych na okaziciela, które Spółka nabyła po cenie 6,56 zł (sześć złotych 56/100) za akcję, w ramach skupu akcji własnych (umorzenie dobrowolne). Umorzonym akcjom odpowiada 15.377 głosów.
Po zarejestrowaniu zmian kapitał zakładowy emitenta wynosi 1.261.924,60 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 60/100) i dzieli się na:
a) 2.116.625 (dwa miliony sto szesnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji
imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 4.192.998 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset
dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału, to 8.426.248 (osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem).

W załączeniu zestawienie dotychczas obowiązujących postanowień statutu i wprowadzonych zmian, a także tekst jednolity statutu uwzględniający zarejestrowane zmiany.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu