Raporty bieżące

Znaczne pakiety akcji.

Raport bieżący nr: 15/2007

Data: 8 marca 2007

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art.70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz.1539 ze zmianą), Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 8 marca 2007 r. spółka otrzymała od pana Wojciecha Dziewolskiego zawiadomienie sporządzone w trybie art.69 ust.1 pkt. 2) ustawy wskazanej wyżej, dotyczące zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego TELL S.A. w dniu 2 marca 2007 r.

Pan Wojciech Dziewolski poinformował, że posiadane przez niego 49.125 akcji TELL S.A. przed podwyższeniem kapitału spółki stanowiły 4,35 % w kapitale zakładowym i przysługiwało z nich 83.250 głosów stanowiących 5,18% w ogólnej liczbie głosów. Po podwyższeniu kapitału TELL S.A. posiadane przeze niego akcje stanowią 3,88% w kapitale zakładowym, a przysługujące z nich głosy stanowią 4,78% w ogólnej liczbie głosów.


Podstawa prawna:Art. 70 pkt. 1) ustawy o ofercie

Podpisano:
Robert Krasowski-Członek Zarządu
Stanisław Górski-Członek Zarządu