Raporty bieżące

Znaczne pakiety akcji

Raport bieżący nr: 24/2012

Data: 6 lipca 2012

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439 ze zmianą), Zarząd TELL S.A. w załączeniu przesyła informację zawartą w zawiadomieniu sporządzonym przez emitenta jako wzywającego i jednocześnie podmiot, który przekroczył 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, w trybie określonym w art.77 ust.7 i art.69 wskazanej na wstępie ustawy.

Podstawa prawna: Art.70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu