Raporty bieżące

Znaczne pakiety akcji

Raport bieżący nr: 40/2009

Data: 23 września 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami), Zarząd Tell S.A. informuje, że w dniu 23 września 2009 r. otrzymał zawiadomienie Aviva Investors Poland S.A. o przekroczeniu poziomu 5% zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, o następującej treści:

Aviva Investors Poland S.A. działając:

1. w imieniu własnym, jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem,

2. w imieniu i na rzecz „Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” oraz „Aviva Inwestors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego”,
niniejszym informuje o przekroczeniu przez fundusz inwestycyjny „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty” łącznie z funduszem inwestycyjnym „Aviva Inwestors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” (dalej „Fundusze”) poziomu 5% zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Tell S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”).

Ww. zmiana nastąpiła w wyniku dokonania przez Zarząd Spółki w dniu 17 września br., na wniosek jednego z akcjonariuszy Spółki, zamiany 97.500 sztuk akcji imiennych, będących akcjami uprzywilejowanymi co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela.

W konsekwencji dokonania ww. zamiany akcji:

1. Fundusze posiadają łącznie 423.247 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,69% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 423.247 głosów, które stanowią 5,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a

2. w skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland S.A. portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland S.A. jako zarządzający może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodzi 423.247 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,69% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 423.247 głosów, które stanowią 5,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. zmianą:

1. Fundusze posiadały łącznie 423.247 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,69% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 423.247 głosów, co stanowiło 4,96% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a

2. w skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland S.A. portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland S.A. jako zarządzający może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodziło 423.247 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,69% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 423.247 głosów, co stanowiło 4,96% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu