Raporty bieżące

Znaczne pakiety akcji.

Raport bieżący nr: 72/2015

Data: 14 grudnia 2015

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1382), Zarząd TELL S.A. w załączeniu przekazuje treść informacji otrzymanej w dniu 14 grudnia 2015 r. od El Nido sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt . 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisano:  Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu