Raporty bieżące

Znaczne pakiety akcji

Raport bieżący nr: 7/2017

Data: 14 lutego 2017

Zarząd OEX SA („Spółka”), działając zgodnie z art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1639), przekazuje w załączeniu treść zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę w dniu 13 lutego 2017 r. od  Neo Fund 1 sp. z o.o.

Pełna treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1639).

 

Podpisano:

Jerzy Motz – prezes zarządu