Raporty bieżące

Znaczne pakiety akcji – korekta

Raport bieżący nr: 43/2009

Data: 22 października 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami), Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 22 października 2009 r. otrzymał od BBI Capital NFI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Fundusz”) korektę zawiadomienia z dnia 13 sierpnia 2009 r. (otrzymanego przez emitenta w dniu 14 sierpnia 2009 r.). Fundusz w uzupełnieniu zawiadomienia przekazuje informacje w zakresie liczby głosów posiadanych aktualnie oraz przed zmianą udziału.

Zgodnie z otrzymaną korektą zawiadomienia Fundusz przed dokonaniem transakcji posiadał 1.511.354 (jeden milion pięćset jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje TELL S.A., stanowiące 23,89% kapitału i dające prawo do 2.941.104 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sto cztery) głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 34,44% głosów na walnym zgromadzeniu. Przy czym 1.511.354 akcje spółki TELL S.A. to: 1.429.750 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu – na każdą akcję przypadają dwa głosy i 81.604 akcje na okaziciela.

Obecnie Fundusz posiada 1.429.750 (jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych spółki TELL S.A., stanowiących 22,60% kapitału i dających prawo do 2.859.500 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 33,49% głosów na walnym zgromadzeniu.
Jednocześnie Fundusz informuje, że w związku z zamianą 97.500 akcji imiennych spółki TELL S.A. uprzywilejowanych – na akcje na okaziciela (raporty spółki TELL S.A. z 17 września 2009 r., 7 października 2009 r. i 21 października 2009 r.) uległa zmianie ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki TELL S.A., obecnie wynosi ona 8.441.625. W wyniku tej zmiany Fundusz posiada 2.859.500 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 33,87 % głosów na walnym zgromadzeniu.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu