Raporty bieżące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr: 18/2007

Data: 25 kwietnia 2007

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje o zwołaniu na dzień 11 czerwca 2007 r. o godz. 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w budynku World Trade Center Poznań, przy ul. Bukowskiej 12.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2006.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2006.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2006.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006.
11. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2006 rok.
12. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
13. Przyjęcie oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Imienne świadectwa depozytowe, uprawniające do uczestnictwa w Zgromadzeniu, a także dokumenty akcji na okaziciela należy składać do dnia 3 czerwca 2007 r., w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00, w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Fortecznej 19 A.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu