Raporty bieżące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr: 5/2006

Data: 5 maja 2006

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje o zwołaniu na dzień 9 czerwca 2006 r. o godz.14.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w budynku World Trade Center Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bukowskiej 12.

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2005.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2005.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2005.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005.
11. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2005 rok.
12. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
13. Zmiana Statutu Spółki
14. Przyjęcie oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Imienne świadectwa depozytowe, uprawniające do uczestnictwa w Zgromadzeniu, należy składać do dnia 1 czerwca 2006 r. do godz.16.00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182/196.


Podstawa prawna: §39 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744)

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu