Biegły rewident

Podmiotem badającym jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta jest firma audytorska PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 477. Firma audytorska została wybrana do badania rocznego sprawozdania finansowego OEX S.A. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2020 r. Wybór dotyczył badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.