Biegły rewident

Podmiotem badającym jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta jest firma audytorska PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 477. Firma audytorska została wybrana do badania rocznego sprawozdania finansowego OEX S.A. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20 czerwca 2018 r. Wybór dotyczył badania sprawozdania finansowego za lata 2018 i 2019.


Poznaj
Grupę OEX