Aktualności


GRUPA OEX OPUBLIKOWAŁA WYNIKI ZA 2021 r. SEGMENT ECOMMERCE SERVICES Z NAJWYŻSZĄ DYNAMIKĄ WZROSTU

OEX SA
12 kwietnia 2022

Grupa OEX zakończyła 2021 rok odnotowując wzrosty wyników we wszystkich segmentach operacyjnych. Skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 57,3 mln zł (36,8 mln zł wg. MSR 17) co stanowi wzrost o 29,6 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (51% wg. MSR 17). Najwyższy wzrost EBITDA, wynoszący 144,7 % (wg MSR 17), odnotował segment eCommerce Services. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom OEX S.A. wyniósł 20,5 mln zł, co stanowi wzrost o 72,9%. Zarząd zarekomendował również w dniu 12 kwietnia b.r. wypłatę dywidendy w wysokości 5,85 zł na akcję oraz opublikował politykę dywidendową na najbliższe trzy lata.

Z ogromną satysfakcją prezentujemy wyniki 2021 roku. Cieszy nas przede wszystkim fakt, że wszystkie segmenty operacyjne odnotowały znaczące wzrosty, co oznacza, że przyjęte kierunki rozwoju są trafne i skutecznie realizowane. Dzięki dobrym wynikom wszystkich spółek realizujemy główny cel – budowanie wartości Grupy OEX dla akcjonariuszy. Rekomendujemy również przeznaczenie całego zysku netto OEX S.A. za 2021 r. w kwocie 3,4 mln zł oraz dodatkowo kwoty 36,6 mln zł pochodzącej z kapitału zapasowego oraz kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy. Nasza rekomendacja wynika ze świetnej sytuacji gotówkowej OEX, związanej m.in. z przychodami uzyskanymi w tym roku ze sprzedaży akcji Divante. Planujemy też za okres kolejnych 3 lat obrotowych rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości co najmniej 10 mln zł za każdy rok, co zawarliśmy w opublikowanej 12 kwietnia polityce dywidendowej. powiedział Jerzy Motz, Prezes Zarządu OEX S.A.

Ważnym wydarzeniem ubiegłego roku była sprzedaż spółki Divante do międzynarodowej Grupy Cloudflight. Wstępna cena za 100% akcji (OEX posiadał 51,3 % akcji spółki) wyniosła ok. 179,3 mln zł, przy czym może ona zostać potencjalnie znacząco powiększona o dodatkowe wynagrodzenie (tzw. earn-out), uzależnione od poziomu zysku EBITDA wypracowanego przez Divante w 2021 r.

Z uwagi na wskazaną transakcję wyniki Divante prezentujemy w raporcie w odrębnej pozycji, tzw. działalności przeznaczonej do sprzedaży, zatem widać je dopiero na poziomie zysku netto Grupy, a nie są widoczne na poziomie operacyjnym i EBITDA Grupy. W konsekwencji przeprowadzonej transakcji zmienił się też skład segmentu eCommerce Services. Obecnie segment tworzą spółki OEX E-Business i Voice Contact Center. Ich dynamiczny rozwój przełożył się na wynik segmentu eCommerce Services, który osiągnął najwyższy wzrost EBITDA ze wszystkich segmentów operacyjnych Grupy. EBITDA segmentu w porównaniu do wartości z roku 2020, skorygowanej o wyniki Divante, wzrosła o 144,7% i wyniosła 14,6 mln zł (wg. MSR 17). Widzimy wysoki potencjał do rozwoju w logistyce, obsłudze klienta i Customer Experience, dlatego planujemy dalej rozwijać te obszary i inwestować między innymi w automatyzację procesów i technologie z tym związane. –dodał Jerzy Motz

Spółka OEX E-Business, która świadczy usługi magazynowania i fulfillment powiększyła powierzchnię magazynową o 13 tys. m.kw., żeby móc obsłużyć rosnącą skalę operacji oraz odnotowała wzrost przychodów między innymi z logistyki dla eCommerce. Voice Contact Center, która realizuje rocznie ok. 10 mln kontaktów z konsumentami we wszystkich kanałach komunikacji rozwija ofertę usług wielojęzycznych oraz rozwiązania technologiczne, m.in. voiceboty i chatboty. W tych dwóch liniach biznesowych spółka podwoiła przychody r/r.

Rok 2021 w segmencie Wsparcia sprzedaży to konsekwentna poprawa wyników z kwartału na kwartał i rozwój współpracy z kluczowymi klientami.

W skali roku segment wypracował 9,9 mln zł EBITDA (wg. MSR 17) wobec 6 mln zł w roku 2020, co stanowi 21% EBITDA segmentów operacyjnych. – powiedział Jerzy Motz, prezes Zarządu OEX S.A.

Segment Zarządzania Sieciami punktów sprzedaży detalicznej osiągnął ponad 15,5% wzrostu przychodów z tytułu prowizji za sprzedaż usług telekomunikacyjnych. Średnia liczba sklepów zwiększyła się przy tym o 5,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Segment wypracował 22,8 mln zł zysku EBITDA, co stanowiło 19,9% wzrostu w porównaniu do roku ubiegłego. Częściowo wzrost ten był spowodowany przejęciem w grudniu 2020 roku 27 punktów sieci T-Mobile, które kontrybuowały do wyniku od stycznia 2021. Obecnie Grupa prowadzi łącznie 350 sklepów dla Orange, T-Mobile i Plus łącznie.

Liczba podpisywanych umów w salonach przekroczyła 1,1 mln. Dobre wyniki segmentu to w części odzwierciedlenie trendów rynkowych związanych z pandemią, jak zwiększone zapotrzebowanie na internet i szybsze łącza ze względu na konieczność pracy i nauki z domu.  – powiedział Jerzy Motz

Grupa OEX zakończyła rok 2021 rok w bardzo dobrej sytuacji płynnościowej oraz z niskim zadłużeniem. Wskaźnik długu netto do EBITDA na 31 grudnia 2021 wyniósł minus 0,48, co oznacza nadwyżkę gotówki nad długiem. Na koniec 2021 roku Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 59,8 mln zł.

Chcemy również dalej rozwijać obszar związany z inwestycjami w innowacyjne projekty, a w szczególności spółki iPOS, Open Loyalty i VueStorefront. W 2021 roku zwiększyliśmy zaangażowanie w spółce iPOS, która do znaczących osiągnięć może zaliczyć uzyskanie homologacji i wprowadzenie na rynek pierwszej kasy wirtualnej do zastosowania ogólnego, a także podwojenie wartości powtarzalnych rocznych przychodów – dodał Jerzy Motz.


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200