Informacje finansowe

Raport finansowy skonsolidowany za rok 2018

w tys. zł.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 608 747
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27 730
Zysk (strata) netto 15 535
Zysk (netto) brutto 21 045
Aktywa razem 355 093
Aktywa obrotowe 187 393
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 211 597
Zobowiązania długoterminowe 69 202
Zobowiązania krótkoterminowe 142 395
Kapitał własny 143 496
Kapitał zakładowy 1 598
Liczba akcji na koniec okresu 7 989 984

Poznaj
Grupę OEX