Informacje finansowe

Raport finansowy skonsolidowany za 2022 rok

w tys. zł.
Przychody 689 009
Zysk z działalności operacyjnej 25 254
Zysk netto 84 912
Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 20 513
Aktywa 484 524
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 264 489
Zobowiązania długoterminowe 79 145
Zobowiązania krótkoterminowe 185 344
Kapitał własny 220 035
Kapitał zakładowy w zł 1 513 786
Liczba akcji 6 841 807