Informacje finansowe

Raport finansowy skonsolidowany za 2019 rok

w tys. zł.
Przychody 577 464
Zysk operacyjny 10 299
Zysk netto 21 967
Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 20 200
Aktywa 384 233
Aktywa obrotowe 179 631
Zobowiązania 227 821
Zobowiązania długoterminowe 83 369
Zobowiązania krótkoterminowe 144 452
Kapitał własny 156 412
Kapitał podstawowy 1 598
Liczba akcji 7 989 984