Informacje finansowe

Raport finansowy skonsolidowany za 2021 rok

w tys. zł.
Przychody 604 301
Zysk operacyjny 28 762
Zysk netto 25 737
Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 20 513
Aktywa 447 665
Aktywa obrotowe 242 778
Zobowiązania 271 560
Zobowiązania długoterminowe 86 667
Zobowiązania krótkoterminowe 184 893
Kapitał własny 176 105
Kapitał podstawowy 63 004
Liczba akcji 6 841 807