Kontakt inwestorski

Małgorzata Fischer

e-mail: malgorzata.fischer@oex.pl
tel. 663 500 200

OEX SA

ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa
e-mail: sekretariat.zarzad@oex.pl
tel. +48 22 395 61 33


Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 779-15-80-574
KRS: 0000222514

Wysokość kapitału zakładowego: 1.368.361,40 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 1.368.361,40 zł