Opublikowane prognozy

Prognoza wyników na rok 2017

Emitent prognozuje, iż wybrane wyniki finansowe osiągną w 2017 r. następujące wartości:

 1. Zysk operacyjny grupy kapitałowej Emitenta – 27,3 mln zł
 2. EBITDA grupy kapitałowej Emitenta – 34,9 mln zł
 3. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Emitenta – 15,8 mln zł

Zarząd Spółki będzie dokonywał bieżącej oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników i publikował informacje na temat ewentualnych, przewidywanych odchyleń od wskazanych powyżej wartości niezwłocznie po stwierdzeniu, iż takie odchylenia są istotne oraz prawdopodobne.

Przedmiotowa prognoza finansowa nie podlegała sprawdzeniu ani badaniu przez biegłego rewidenta.


Korekta Prognozy wyników na rok 2015

Opublikowana w raporcie bieżącym nr 10/16 z  dnia 04 lutego 2016
http://oex.pl/raporty/korekta-prognozy-wynikow-na-rok-2015

 • łączne przychody grupy kapitałowej emitenta w 2015 r. wyniosą 343,8 mln zł, co stanowi wzrost o 9,1% w stosunku do prognozy opublikowanej w dniu 10 czerwca 2015 r.,
 • łączny zysk operacyjny grupy kapitałowej emitenta w 2015 r. wyniesie 17,5 mln zł, co stanowi wzrost o 10,5% w stosunku do prognozy opublikowanej w dniu 10 czerwca 2015 r.,
 • łączny zysk operacyjny grupy kapitałowej emitenta powiększony o amortyzację (EBITDA) w 2015 r. wyniesie 22,1 mln zł, co stanowi wzrost o 12,4% w stosunku do prognozy opublikowanej w dniu 10 czerwca 2015 r.,
 • łączny zysk netto grupy kapitałowej emitenta w 2015 r. wyniesie 11,05 mln zł, co stanowi wzrost o 5,2% w stosunku do prognozy opublikowanej w dniu 10 czerwca 2015 r.

Czynnikiem, który wpłynął na podwyższenie opublikowanej wcześniej prognozy jest zwiększenie, w stosunku do planowanych, przychodów ze sprzedaży, w tym w szczególności w IV kwartale 2015 r.


Prognoza Zarządu Tell S.A. (obecnie OEX S.A.) na rok 2015

Opublikowana w raporcie bieżącym nr 21/15 dnia 10 czerwca 2015
http://oex.pl/raporty/prognoza-wynikow-na-rok-2015

 • wzrost łącznych przychodów grupy kapitałowej emitenta w stosunku do roku 2014 o 27%, do kwoty 315,04 mln zł, jednocześnie emitent zakłada spadek o 10% przychodów w segmencie Zarządzania Sieciami Sprzedaży Detalicznej, z uwagi na oczekiwane niższe przychody ze sprzedaży telefonów abonamentowych, przy czym sprzedaż telefonów abonamentowych jest neutralna dla wyniku finansowego tego segmentu,
 • wzrost łącznego zysku operacyjnego grupy kapitałowej emitenta w stosunku do roku 2014 o 47%, do kwoty 15,83 mln zł, przy czym emitent zakłada, że zysk operacyjny w segmencie Zarządzania Sieciami Sprzedaży Detalicznej pozostanie na poziomie z roku 2014, zatem wzrost wyniku na tym poziomie wynikał będzie z konsolidacji wyników spółek Cursor S.A. i Divante Sp. z o.o.,
 • wzrost łącznego zysku operacyjnego grupy kapitałowej emitenta powiększonego o amortyzację (EBITDA) w stosunku do roku 2014 o 56%, do kwoty 19,66 mln zł, przy czym prognozowany przyrost EBITDA jest większy niż przyrost zysku operacyjnego, z uwagi na proporcjonalnie wyższą amortyzację wykazywaną przez segmenty Wsparcia Sprzedaży i E-biznesu,
 • wzrost łącznego zysku netto grupy kapitałowej emitenta w stosunku do roku 2014 o 74%, do kwoty 10,50 mln zł
 • wzrost na tym poziomie wynika z ww. opisanych wzrostów na poziomie operacyjnym oraz braku zdarzeń jednorazowych, jakim był w 2014 r. odpis z tytułu utraty wartości udziałów w spółce Toys4Boys Sp. z o.o.

Powyższa prognoza została sporządzona w oparciu o następujące założenia:
Przychody i koszty w segmencie Zarządzania Sieciami Sprzedaży Detalicznej oszacowano na podstawie: własnych prognoz dotyczących wolumenów aktywacji, wielkości sieci sprzedaży obowiązujących w dniu publikacji prognozy systemów prowizyjnych w poszczególnych spółkach grupy kapitałowej emitenta.

Przychody i koszty w segmentach Wsparcia Sprzedaży oraz E-biznesu oszacowano na podstawie: zawartych kontraktów
potencjalnych kontraktów, które zdaniem emitenta mają wysokie prawdopodobieństwo realizacji planów dotyczących rozbudowy infrastruktury oraz rozwoju możliwości świadczenia usług w przyszłości realizowanych i planowanych działań w zakresie optymalizacji kosztów

Emitent będzie na bieżąco monitorował możliwość realizacji prognozowanych wyników dokonując bieżącej analizy wolumenów aktywacji, wielkości sieci sprzedaży i systemów prowizyjnych (w segmencie Zarządzania Sieciami Sprzedaży Detalicznej) oraz zawartych kontraktów i stopnia realizacji planów w zakresie rozbudowy infrastruktury, rozwoju możliwości świadczenia usług oraz optymalizacji kosztów (w segmentach Wsparcia Sprzedaży oraz E-biznesu).

Emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywał ewentualnej korekty prognozy kwartalnie, chyba, że wcześniej nastąpią istotne zmiany czynników, w oparciu o które sporządzono prognozę, w tym w szczególności w zakresie systemów prowizyjnych lub znaczących kontraktów. Kryterium dokonywanej oceny będzie stanowił poziom realizacji prognozowanych wyników.


Stopień realizacji prognozy po trzech kwartałach 2015

Wartości
skonsolidowane
Prognoza na rok 2015
2015 w mln zł
Wartości skonsolidowane
po 2H2015w mln zł
Stopień realizacji
prognozy
Przychody ze sprzedaży 315,04 247 78%
Zysk z działalności
operacyjnej
15,83 11,17 70,56%
Zysk EBITDA 19,66 14,13 78%
Zysk netto 10,5 6,52 62,09%

Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie za 3Q2015 w stosunku do wyników prognozowanych.

W świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym oraz danych dostępnych na dzień publikacji raportu, Zarząd Emitenta podtrzymuje w całości opublikowaną prognozę.


Stopień realizacji prognozy po pierwszym półroczu 2015

Wartości
skonsolidowane
Prognoza na rok
2015 w mln zł
Wartości skonsolidowane
po 2H2015 w mln zł
Stopień realizacji
prognozy
Przychody ze sprzedaży 315,04 155,64 49,4%
Zysk z działalności
operacyjnej
15,83 6,05 37,90%
Zysk EBITDA 19,66 7,85 40,18%
Zysk netto 10,50 3,6 34,28%

Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym w stosunku do wyników prognozowanych.

W świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym oraz danych dostępnych na dzień publikacji raportu, Zarząd Emitenta podtrzymuje w całości opublikowaną prognozę.