Prospekty emisyjne

Prospekt emisyjny 2015

Zastrzeżenie

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie opcji „AKCEPTUJĘ” poniżej potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażą zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiążą się Państwo do ich przestrzegania.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DLA CELÓW I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, JAPONII, AUSTRALII ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁOBY REJESTRACJI.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Dopuszczenie”) 1.777.692 Akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej 355.538,40 zł spółki TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu.
W dniu 25 sierpnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Dopuszczeniem.
Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia Dopuszczenia Akcji, których dotyczy, do obrotu na rynku regulowanym lub ogłoszenia przez Emitenta informacji o rezygnacji z ubiegania się o Dopuszczenie wszystkich Akcji do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Prospektu.

Prospekt nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu nie jest prowadzona żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu został opublikowany i jest dostępny, oraz w okresie jego ważności będzie dostępny, w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki www.tell.pl oraz dodatkowo na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym, na potrzeby Dopuszczenia, informacje o Spółce, Akcjach oraz Dopuszczeniu.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu oraz ewentualne informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Dopuszczenia.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z nabywaniem Akcji Spółki.

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE: (I) PRZECZYTAŁEM/PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ZROZUMIAŁAM I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI I OGRANICZENIA, (II) ZNAJDUJĘ SIĘ I UZYSKUJĘ DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE JESTEM OSOBĄ DEFINIOWANĄ JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII ANI NA OBSZARZE ŻADNEJ INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ MÓGŁBY STANOWIĆ NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY REJESTRACJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Zapoznałem się z treścią powyższych zastrzeżeń, w pełni je rozumiem, potwierdzam i akceptuję ich treść

Nie akceptuje Akceptuje

Prospekt emisyjny 2007r.


Prospekt emisyjny 2005r.