Akcjonariat

Akcjonariat wg liczby akcji

41,58%
Neo Investments S.A. (pośrednio przez Neo Fund 1 sp. z o. o. )

33,49%
Jerzy Motz pośrednio przez Precordia Capital Sp. z o. o. i Real Management S.A.

11,71%
Piotr Cholewa pośrednio przez Silquern S.a r.l.

13,22%
Pozostali akcjonariusze

Spółka OEX S.A. wraz z jej 11 akcjonariuszami, posiadającymi łącznie 6.352.293 akcje Spółki, reprezentujące 94,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. Neo Fund 1 sp. z o. o., PRECORDIA CAPITAL sp. z o.o., REAL MANAGEMENT S.A., Silquern S.à r.l. oraz 7 osobami fizycznymi zawarli porozumienie w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Więcej szczegółów w raporcie bieżącym nr 10/2024 https://oex.pl/relacje-inwestorskie/raporty/biezace/zawarcie-przez-spolke-i-niektorych-jej-akcjonariuszy-porozumienia-majacego-na-celu-doprowadzenie-do-wycofania-akcji-spolki-z-obrotu-na-rynku-regulowanym-2/

 


Akcjonariat wg liczby głosów

49,45%
Neo Investments S.A. (pośrednio przez Neo Fund 1 sp. z o. o. bezpośrednio )

29,81%
Jerzy Motz pośrednio przez Precordia Capital Sp. z o. o. i Real Management S.A.

9,74%
Piotr Cholewa pośrednio przez Silquern S.a r.l.

11,00%
Pozostali akcjonariusze

Spółka OEX S.A. wraz z jej 11 akcjonariuszami, posiadającymi łącznie 6.352.293 akcje Spółki, reprezentujące 94,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. Neo Fund 1 sp. z o. o., PRECORDIA CAPITAL sp. z o.o., REAL MANAGEMENT S.A., Silquern S.à r.l. oraz 7 osobami fizycznymi zawarli porozumienie w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Więcej szczegółów w raporcie bieżącym nr 10/2024 https://oex.pl/relacje-inwestorskie/raporty/biezace/zawarcie-przez-spolke-i-niektorych-jej-akcjonariuszy-porozumienia-majacego-na-celu-doprowadzenie-do-wycofania-akcji-spolki-z-obrotu-na-rynku-regulowanym-2/

 


Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu
(powyżej 5% głosów na WZA)
Liczba akcji Liczba głosów Akcjonariat
wg liczby akcji
Akcjonariat
wg liczby głosów
Neo Investments spółka akcyjna
(pośrednio przez podmiot zależny*)
2 844 516 4 066 220 41,58% 49,45%
*Neo Fund 1 sp. z o. o. bezpośrednio 2 844 516 4 066 220 41,58% 41,45%
Jerzy Motz pośrednio przez Precordia
Capital Sp. z o. o. i Real Management S.A.
2 291 623 2 451 231 33,49% 29,81%
Precordia Capital Sp. z o.o. bezpośrednio 1 166 369 1 325 977 17,05% 16,12%
Precordia Capital Sp. z o.o. pośrednio
przez Real Management S.A.
1 125 254 1 125 254 16,45% 13,68%
Piotr Cholewa, pośrednio przez podmiot
zależny Silquern S.a.r.l.
801 096 801 096 11,71% 9,47%
Pozostali akcjonariusze  904 572 904 572 13,22% 11,00%

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.368.361,40 złotych i dzieli się na:

Akcje
imienne
1.381.312  akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,, uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy.
Akcje
na okaziciela
5.460.495 akcji zwykłych na okaziciela – wyemitowanych jako akcje serii A -D

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 20 gr.