Akcjonariat

Akcjonariat wg liczby akcji

33,87%
Neo Investments S.A. (pośrednio przez podmioty zależne Neo Fund 1 sp. z o. o. bezpośrednio , Neo Fund 1 sp. z o. o. pośrednio przez Neo BPO S.a r.l.

30,13%
Jerzy Motz pośrednio przez Precordia Capital Sp. z o. o. i Real Management S.A.

10,58%
Piotr Cholewa pośrednio przez Silquern S.a r.l.

9,61%
Akcje własne OEX S.A.*

15,82%
Pozostali akcjonariusze

*zgodnie z art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych OEX S.A. nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych w tym prawa głosu


Akcjonariat wg liczby głosów

42,29%
Neo Investments S.A. (pośrednio przez podmioty zależne Neo Fund 1 sp. z o. o. bezpośrednio 32,53% Neo Fund 1 sp. z o. o. pośrednio przez Neo BPO S.a r.l. 9,76%)

27,26%
Jerzy Motz pośrednio przez Precordia Capital Sp. z o. o. i Real Management S.A.

8,95%
Piotr Cholewa pośrednio przez Silquern S.a r.l.

8,12%
Akcje własne OEX S.A.*

13,37%
Pozostali akcjonariusze

*zgodnie z art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych OEX S.A. nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych w tym prawa głosu


Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu
(powyżej 5% głosów na WZA)
Liczba akcji Liczba głosów Akcjonariat
wg liczby akcji
Akcjonariat
wg liczby głosów
Neo Investments spółka akcyjna
(pośrednio przez podmioty zależne*)
2 563 285 3 784 989 33,87% 42,29%
*Neo Fund 1 sp. z o. o. bezpośrednio 1 689 872 2 911 576 22,33% 32,53%
*Neo Fund 1 sp. z o. o. pośrednio przez
*Neo BPO S.a r.l.
873 413 873 413 11,54% 9,76%
Jerzy Motz pośrednio przez Precordia
Capital Sp. z o. o. i Real Management S.A.
2 280 379 2 439 987 30,13% 27,26%
Precordia Capital Sp. z o.o. bezpośrednio 1 153 519 1 313 127 15,24% 14,67%
Precordia Capital Sp. z o.o. pośrednio
przez Real Management S.A.
1 125 254 1 125 254 14,87% 12,57%
Piotr Cholewa, pośrednio przez podmiot
zależny Silquern S.a.r.l.
801 096 801 096 10,58% 8,95%
Akcje własne OEX S.A. * 727 125 727 125 9,61% 8,12%
Pozostali akcjonariusze 1 197 047 1 197 047 15,82% 13,37%

*zgodnie z art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych OEX S.A. nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych w tym prawa głosu

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.513.786,40 złotych i dzieli się na:

Akcje
imienne
1.381.312  akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,, uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy.
Akcje
na okaziciela
3.729.535 akcji zwykłych na okaziciela – wyemitowanych jako akcje serii A i B.
Akcje
na okaziciela serii C
1.777.692 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Akcje
na okaziciela serii D
680.393 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 20 gr.