Relacje inwestorskie

Aktualności

28 maja 2020
Podmiotem badającym jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta jest firma audytorska PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 477. Firma  audytorska została wybrana do badania rocznego sprawozdania finansowego OEX S.A. uchwałą Rady Nadzorczej z  dnia 28 maja 2020 r. Wybór dotyczył badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
24 listopada 2021

Zarząd emitenta, tj. OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent”), informuje, że w dniu 24 listopada 2021 roku wpłynęło do Emitenta zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Emitenta tj.:
• Pana Tomasza Witczaka; Zgłoszenie wpłynęło w związku ze zwołanym na dzień 21 grudnia 2021 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta oraz punktem 5 porządku obrad przewidującym podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej siódmej kadencji. Do przedmiotowego zgłoszenia zostały załączone CV kandydata oraz jego zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej. Zgłoszenie kandydata, CV oraz zgoda na kandydowanie stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 512, tekst jednolity) oraz § 19 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757).

Notowania