Kontakt

Tło

OEX SA

OEX S.A. z siedzibą w Warszawie wchodząc w skład Grupy Kapitałowej OEX zaliczana jest do kategorii dużych przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118).

ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa
e-mail: sekretariat.zarzad@oex.pl

tel. +48 22 395 61 33

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 779-15-80-574
REGON: 630822208
KRS: 0000222514

Wysokość kapitału zakładowego: 1.368.361,40 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 1.368.361,40 zł

Inspektor Ochrony Danych Osobowych OEX S.A.

Maciej Kaczmarski

ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

E-mail: iodo@oex.pl

Jednocześnie OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka” lub „Administrator”) informuje, iż każdy kontakt nawiązanych za pośrednictwem danych kontaktowych zawartych na niniejszej stronie prowadzi do przekazania Spółce danych osobowych osoby kontaktującej się.

Jednocześnie OEX S.A. uznaje, że osoba kontaktująca się przyjmuje do wiadomości następujące informacje związane z przetwarzaniem przez Administratora jej danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, przekazanych OEX S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej (w szczególności adres e-mail) – jest OEX S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa (dalej: „Administrator”),
 2. W sprawach związanych z podanymi przez Państwa danymi osobowymi, mogą się Państwo kontaktować z powołanym przez OEX S.A. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO): Maciej Kaczmarski, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, e-mail: iodo@oex.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów kontaktowych, w szczególności udzielenia przez OEX S.A. informacji zwrotnej na zadane przez Państwa pytanie/a, złożony wniosek, czy też żądanie. Mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 4. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”), polegający na utrzymywaniu prawidłowych relacji z Klientami/potencjalnymi Klientami lub innymi kontaktującymi się osobami, w szczególności odpowiadaniu na przesyłaną korespondencję.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi kontakt z Państwem, w tym udzielenie informacji zwrotnej.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia wysłania ostatniej wiadomości.
 7. Odbiorcami Państwa danych mogą być spółki z Grupy OEX (w szczególności OEX S.A.).
 8. Administrator korzysta z narzędzi takich jak Google Analytics i Google AdWords, w związku z powyższym dane Użytkowników przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie decyzji wykonawczej (UE) 2016/1250 przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C (2016) 4176). Poza w/w transferami, Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika do innego państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Z uwagi na fakt, iż podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych, chyba, że będą istniały prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane osobowe będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo ponadto prawo żądać:
 • uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych,
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania danych – w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości,
 • ograniczenia przetwarzania danych:
 1. w czasie weryfikacji przez Administratora prawidłowości Państwa danych,
 2. do czasu rozpatrzenia Państwa sprzeciwu,
 3. gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i skorzystają z prawa do ograniczenia przetwarzania, zamiast żądania usunięcia danych osobowych,
 4. gdy dalsze przetwarzanie danych przez Administratora w ograniczonym zakresie będzie Państwu potrzebne do ustalenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
 • przenoszenia swoich danych osobowych (tj. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu, celem ich przesłania innemu administratorowi) oraz
 • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”).
 1. W przypadku wątpliwości/pytań odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych lub chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw – prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (iodo@oex.pl Klimczaka 1, 02-797 Warszawa). W przypadku wyczerpania przysługujących Państwu praw względem Administratora i uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.
 2. Nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.