Kontakt

OEX SA

ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa
e-mail: sekretariat.zarzad@oex.pl

tel. +48 22 395 61 33

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 779-15-80-574
KRS: 0000222514

Wysokość kapitału zakładowego: 1 597 996,80 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 1 597 996,80 zł

Inspektor Ochrony Danych Osobowych OEX S.A.

Marcin Gocławski

ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Tel: 602265854

E-mail: iodo@oex.pl

Jednocześnie OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka” lub „Administrator”) informuje, iż każdy kontakt nawiązanych za pośrednictwem danych kontaktowych zawartych na niniejszej stronie prowadzi do przekazania Spółce danych osobowych osoby kontaktującej się.

Jednocześnie OEX S.A. uznaje, że osoba kontaktująca się przyjmuje do wiadomości następujące informacje związane z przetwarzaniem przez Administratora jej danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych, przekazanych w trakcie kontaktu z OEX S.A. (w tym z jego pracownikami i współpracownikami wyznaczonymi do kontaktu) w formularzach kontaktowych zawartych na stronie oex.pl lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej, korespondencji pisemnej, kontaktów telefonicznych na numery telefonów podane na niniejszej stronie, jest OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
 2. W sprawach związanych z podanymi przeze mnie danymi osobowymi można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) (e-mail: IODO@oex.pl).
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez OEX S.A. danych osobowych jest wyrażona zgoda, a także w przypadku ewentualnych roszczeń – ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
 4. Moje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów udzielenia przez OEX S.A. informacji zwrotnej na zadane pytanie/a. W przypadku wykorzystania danych w innym celu OEX S.A. zwróci się do Pana / Pani o wyrażenie stosownej zgody.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi ustosunkowanie się do zadanego pytania.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń .
 7. Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, poza tymi, którzy uprawnieni są do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać moich danych do państwa trzeciego ani, do organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem usług świadczonych przez Google Analytics, Google AdWords.
 9. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. Ma Pan / Pani prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia na adres: OEX S.A., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa lub IODO@oex.pl.
 11. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. W oparciu o Pana / Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana / Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.