Akcjonariat

Akcjonariat wg liczby akcji

33,87%
Neo Investments S.A. (pośrednio przez podmioty zależne Neo Fund 1 sp. z o. o. bezpośrednio 22,33%, Neo Fund 1 sp. z o. o. pośrednio przez Neo BPO S.a r.l. 11,54%)

30,11%
Jerzy Motz pośrednio przez Precordia Capital Sp. z o. o. i Real Management S.A.

10,58%
Piotr Cholewa pośrednio przez Silquern S.a r.l.

25,44%
Pozostali akcjonariusze


Akcjonariat wg liczby głosów

42,29%
Neo Investments S.A. (pośrednio przez podmioty zależne Neo Fund 1 sp. z o. o. bezpośrednio 32,53% Neo Fund 1 sp. z o. o. pośrednio przez Neo BPO S.a r.l. 9,76%)

27,24%
Jerzy Motz pośrednio przez Precordia Capital Sp. z o. o. i Real Management S.A.

8,95%
Piotr Cholewa pośrednio przez Silquern S.a r.l.

21,51%
Pozostali akcjonariusze


Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu
(powyżej 5% głosów na WZA)
Liczba akcji Liczba głosów Akcjonariat wg liczby akcji Akcjonariat wg liczby głosów
Neo Investments spółka akcyjna (pośrednio przez podmioty zależne*) 2 563 285 3 784 989 33,87% 42,29%
*Neo Fund 1 sp. z o. o. bezpośrednio 1 689 872 2 911576 22,33% 32,53%
*Neo Fund 1 sp. z o. o. pośrednio przez *Neo BPO S.a r.l. 873 413 873 413 11,54% 9,76%
Jerzy Motz pośrednio przez Precordia Capital Sp. z o. o. i Real Management S.A. 2 278 773 2 438 381 30,11% 27,24%
Precordia Capital Sp. z o.o. bezpośrednio 1 153 519 1 313 127 15,24% 14,67%
Precordia Capital Sp. z o.o. pośrednio przez Real Management S.A. 1 125 254 1 125 254 12,79% 12,57%
Piotr Cholewa,
pośrednio przez Silquern S.a.r.l.
801 096 801 096 10,58% 8,95%
Pozostali akcjonariusze 1 925 778 1 925 778 25,44% 21,51%

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.513.786,40 złotych i dzieli się na:

Akcje
imienne
1.381.312  akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,, uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy.
Akcje
na okaziciela
3.729.535 akcji zwykłych na okaziciela – wyemitowanych jako akcje serii A i B.
Akcje
na okaziciela serii C
1.777.692 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Akcje
na okaziciela serii D
680.393 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 20 gr.


Poznaj
Grupę OEX