Aktualności


Grupa OEX opublikowała wyniki za 2022 rok

6 kwietnia 2023

Przychody grupy w 2022 roku wyniosły 689 009 tys. zł i były wyższe o 13,9% niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego. Koszty działalności podstawowej wyniosły w tym okresie 646 274 tys. zł, co stanowi wzrost rok do roku o 12,5%. Dzięki wyższej dynamice przychodów niż kosztów, grupa osiągnęła ponad 39% wzrostu zysku ze sprzedaży, który w 2022 roku wyniósł 42 735 tys. zł, wobec 30 711 zł w roku 2021. Tym samym poprawie uległ wskaźnik rentowności zysku ze sprzedaży, wyniósł on 6,2% w roku 2022, w porównaniu z 5,1% w 2021 roku

Najwyższe przychody w ramach grupy, wraz z najwyższą dynamika rok do roku, osiągnął segment wsparcia sprzedaży. Wyniosły one w 2022 roku 273,58 mln zł i były wyższe o 25,8% r/r. Główną przyczyną tak znacznego wzrostu przychodów w tym segmencie był, analogicznie jak w roku ubiegłym, rozwój projektu realizowanego dla klienta BAT. Przychody segmentu stanowiły w 2022 roku 39,7% łącznych przychodów grupy wobec 35,9% w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Segment zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej osiągnął w 2022 roku przychody na poziomie 214,3 mln zł, co stanowi wzrost o 7,1% r/r. Przychody segmentu stanowiły w 2022 roku 31,1% łącznych przychodów grupy wobec 33,1% w poprzednim roku.

Segment eCommerce services osiągnął w 2022 roku przychody w wysokości 187,81 mln zł. Były one wyższe o 3,6% r/r. Przychody segmentu eCommerce services stanowiły w 2022 roku 27,3% łącznych przychodów grupy, wobec 29,9% w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zysk z działalności operacyjnej, powiększony o amortyzację (EBITDA) Grupy wyniósł w 2022 roku 60 844 tys. PLN i był
o 13,7% wyższy niż w roku ubiegłym. Po wyłączeniu wpływu standardu MSSF 16 w odniesieniu do umów najmu
powierzchni, EBITDA za 2022 rok wyniosła 37 182 tys. PLN i była o 12,6% wyższa niż w roku 2021.
Wzrost EBITDA odnotowały wszystkie segmenty operacyjne Grupy, jednak należy podkreślić, że wskazany poziom
EBITDA za rok 2022 jest obciążony rezerwami, jakie utworzyły trzy spółki Grupy (OEX Cursor S.A, Fulfilio Sp. z o.o. oraz
OEX24 Sp. o.o.) na poczet toczących się kontroli i postępowań podatkowych, opisanych w nocie 15 skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, w łącznej kwocie 17 330 tys. PLN. Wyłączając wpływ utworzonych rezerw, tak
skorygowana EBITDA wyniosłaby 78 174 tys. PLN (wg standardu MSSF16) i odpowiednio 54 512 tys. PLN wg standardu
MSR17 (tj. po wyłączeniu wpływu standardu MSSF 16 w odniesieniu do umów najmu powierzchni). Biorąc pod uwagę
ostatnią ze wskazanych wartości i porównując ją do EBITDA za rok 2021 otrzymujemy dynamikę rok do roku na
poziomie 65,1%. Jednocześnie, odnosząc ją do przychodów osiągniętych w 2022 roku otrzymujemy stopę marży
EBITDA wynoszącą 7,9%, wobec 5,5% w roku 2021

Zapraszamy do zapoznania się z raportem rocznym za 2022 rok https://oex.pl/relacje-inwestorskie/raporty/okresowe/

 


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200