Aktualności


Grupa OEX opublikowała wyniki za trzy kwartały 2023 roku.

8 listopada 2023

Grupa OEX, specjalizująca się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży, zakończyła III kwartał 2023 roku ze wzrostem wyników:

  • Przychody Grupy wyniosły 543, 3 mln zł i były wyższe o 7,1 % niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 34,5 mln zł, co stanowi wzrost rok do roku o 4,8%.
  • EBITDA wyniosła 63,0 mln zł i była o 8,8% wyższa niż w roku ubiegłym.

Wyniki III kwartału pokazują, że Grupa posiada stabilną pozycję i z sukcesem realizuje przyjętą strategię. To kolejny kwartał, w którym Grupa odnotowała wzrost przychodów i zysku EBITDA. Osiągnęliśmy dobre wyniki pomimo wzrostu kosztów działalności o 8,2%. Zysk przed opodatkowaniem, po oczyszczeniu wyników za okres porównywalny z wpływu zdarzeń jednorazowych (sprzedaż akcji spółki Divante w 2022 roku) wzrósł blisko o 19,4%. To oznacza, że dobrze radzimy sobie z głównymi wyzwaniami, jak wzrost wynagrodzeń i inflacyjny wzrost pozostałych kosztów oraz kosztów finansowych. – powiedział Robert Krasowski, członek Zarządu, dyrektor finansowy OEX SA

Zysk netto przypadający Akcjonariuszom OEX SA wyniósł w okresie trzech kwartałów 2023 roku 25 mln zł.

Grupa OEX zakończyła III kwartał 2023 w bardzo dobrej sytuacji płynnościowej oraz z niskim zadłużeniem. Wskaźnik długu netto do EBITDA (MSR17) na 31 września 2023 wyniósł minus 1,37. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie ponad 78,8 mln zł, przy czym w III  br. kwartale OEX wypłacił swoim akcjonariuszom ponad 27 mln zł dywidendy, tj. 4 zł na jedną akcję.

Środki chcemy przeznaczyć między innymi na rozwój i inwestycje. Pracujemy nad akwizycjami, szczególnie w obszarze Segmentu eCommerce services. Chcemy rozwinąć działalność na rynkach zagranicznych, chociaż trzeba zauważyć, że przychody niektórych spółek z Grupy OEX już teraz w pewnym stopniu generowane są przez klientów spoza Polski. – dodał Robert Krasowski

Wyniki segmentów operacyjnych

Segment Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej wypracował przychody równe 168,4 mln zł i były one wyższe o 8,6%. EBITDA (wg MSR17) wyniosła 19,9 mln zł co stanowi spadek o 4,3%. Jednak w samym III kwartale segment poprawił zysk EBITDA o 7,4% w porównaniu do III kwartału 2022. Wskaźnik rentowności segmentu wyniósł na poziomie EBITDA 11,8%, wobec 13,4% w analogicznym okresie roku 2022.

Segment eCommerce services osiągnął przychody w wysokości 146,7 mln zł. i były one wyższe o 11,%. EBITDA (według MSR 17) segmentu wyniosła 16,6 mln zł, co stanowi wzrost o 20,5%.

Poprawie uległa rentowność segmentu na poziomie EBITDA, która wyniosła 11,4%, wobec 10,5% w analogicznym okresie roku 2022. Segment zwiększył również swój udział w łącznej EBITDA segmentów operacyjnych Grupy do 33,3% wobec 28,3% w analogicznym okresie roku 2022.– dodał Robert Krasowski

Segment Wsparcie sprzedaży wypracował przychody w kwocie 215,6 mln zł co stanowi wzrost o 2,4%. EBITDA (według MSR 17) segmentu wyniosła 13,4 mln zł i była niższa o 5,6 %. Marża EBITDA segmentu wyniosła 6,2%, wobec 6,7% w analogicznym okresie roku 2022.

Spółki na wczesnym etapie rozwoju

Poza segmentami operacyjnymi, w kategorii „nieprzypisane” Grupa ujmuje przychody spółek iPOS S.A oraz Open Loyalty Sp. z o.o., które opracowują i wdrażają innowacyjne rozwiązania w obszarze cyfryzacji i technologii dla handlu.  iPOS S.A. wypracował blisko 7 mln zł przychodów, natomiast  Open Loyalty Sp. z o.o. ponad 5 mln zł. Obie spółki odnotowały znaczący wzrost przychodów w odniesieniu do pierwszych trzech kwartałów 2022 r.

W III kwartale br. obie spółki kontynuowały trend poprawy rentowności, co pozwala nam sądzić że będą one pozytywnie wpływały na EBITDA całej Grupy w kolejnych okresach. Dobre wyniki w połączeniu z ich atrakcyjnym, skalowalnym modelem biznesowym i możliwościami rozwoju powinny mieć pozytywny wpływ na wartość tych spółek, co z kolei powinno zostać z czasem odzwierciedlone w wycenie całej Grupy. – powiedział Robert Krasowski.

Wyjaśnienie – z uwagi na istotny wpływ na prezentację EBITDA zastosowania aktualnie obowiązującego standardu MSSF 16, Grupa w celach informacyjnych prezentuje także EBITDA wg stosowanego do końca 2018 roku standardu MSR 17. Poprzez wpływ MSSF 16 należy rozumieć różnicę jaką powoduje w sprawozdaniach finansowych zastosowanie standardu MSSF 16 w miejsce standardu MSR 17, wynikającą z odmiennej klasyfikacji umów najmu powierzchni takich jak magazyny, powierzchnie sklepowe czy biurowe.


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200