Raporty bieżące

Deklaracja wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr: 27/2009

Data: 19 czerwca 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259), informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 19 czerwca 2009 r. uchwałę, w której zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy powzięcie uchwały, zgodnej z wnioskami Zarządu, o przeznaczeniu zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2008 rok:
– na wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł na jedną akcję Spółki (z wyjątkiem akcji własnych Spółki),
– na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy.
Rada Nadzorcza w swojej uchwale zarekomendowała również Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy zgodnie z propozycją Zarządu tj. odpowiednio na 1 września 2009 r. i 15 września 2009 r.

Propozycja Zarządu dotycząca podziału zysku, w tym wypłaty dywidendy, została opublikowana w raporcie bieżącym nr 24/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r.


Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Stanisław Górski – Członek Zarządu; Robert Krasowski – Członek Zarządu