Raporty bieżące

Korekta raportu rocznego za 2009 rok

Raport bieżący nr: 14/2010

Data: 15 kwietnia 2010

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §3 ust.1 i § 6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje o dokonaniu korekty raportu rocznego emitenta za 2009 r., opublikowanego w dniu 22 marca 2010 r.

Korekta dotyczy opinii niezależnego biegłego rewidenta stanowiącej część raportu; w opinii opublikowanej w dniu 22 marca 2010 r. jako kwotę, o którą nastąpiło zwiększenie kapitału własnego omyłkowo wskazano 6.578 tys. zł, zamiast 5.989 tys.zł.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu