Raporty bieżące

Powołanie Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr: 38/2009

Data: 16 września 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt. 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje, że w dniu 15 września 2009 r., Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu drugiej kadencji pana Rafała Stempniewicza i jednocześnie powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan Rafał Stempniewicz (ur. 1963) jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu i uzyskał tytuł lekarza medycyny. W latach 1989-1991 był zatrudniony w Zespole Opieki Zdrowotnej w Obornikach Wlkp. na stanowisku lekarza stażysty. Od 1991 do 1996 pełnił funkcję Dyrektora Działu Telekomunikacji w spółce „EMAX” S.A. w Poznaniu. Od 1997 zatrudniony w Tell Sp. z o.o., zaś od 30 listopada 2004 roku do 11 maja 2009 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Tell S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Rafał Stempniewicz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie został również wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna:  Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Stanisław Górski – Członek Zarządu; Robert Krasowski – Członek Zarządu