Raporty bieżące

Projekt zmiany statutu

Raport bieżący nr: 7/2006

Data: 22 maja 2006

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 22 maja 2006 r. uchwałę, w której zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwalenie zmian Statutu Spółki w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd i opublikowanym w raporcie bieżącym nr 6/2006 z dnia 5 maja 2006 roku.


Podstawa prawna: ART.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu