Raporty bieżące

Projekt zmiany statutu

Raport bieżący nr: 23/2013

Data: 15 maja 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianami), Zarząd Tell S.A. informuje, że zamierza przedstawić Radzie Nadzorczej, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy następujący projekt zmiany §5 ust.1 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.135.606,00 zł (jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześć złotych 00/100) i dzieli się na:
a) 1.534.104 (jeden milion pięćset trzydzieści cztery tysiące sto cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii A,
b) 4.143.926 (cztery miliony sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela.”

proponowana zmiana:
„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.022.169,40 zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 40/100) i dzieli się na:
a) 1.381.312 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 3.729.535 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela.”

Proponowana zmiana związana jest z projektami uchwał dotyczących umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu