Raporty bieżące

Projekt zmiany statutu

Raport bieżący nr: 6/2006

Data: 5 maja 2006

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje o proponowanej zmianie Statutu Spółki, która będzie przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 9 czerwca 2006 r.:
§ 7 ust.1
dotychczasowe brzmienie:
1.W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych.,
projektowana zmiana:
1.W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych.;
§ 7 ust.3
dotychczasowe brzmienie:
3.W przypadku gdy akcje Spółki choćby jednej emisji zostały dopuszczone do publicznego obrotu i znajdują się w publicznym obrocie, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień, w którym ma nastąpić jej wypłata winny być uprzednio uzgodnione przez Zarząd Spółki z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A ,
projektowana zmiana:
usunięcie ust.3 § 7;
§ 12 ust.5
Dotychczasowe brzmienie: –
projektowana zmiana:
5.Walne Zgromadzenie może w szczególnych wypadkach, w drodze uchwały podjętej większością ¾ głosów skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, a także zmienić kolejność omawiania spraw objętych przyjętym porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie nie jest jednak uprawnione do skreślenia z porządku obrad lub zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad przez akcjonariusza.
§14 ust.2 i 3
dotychczasowe brzmienie:
2. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, Rada Nadzorcza liczy 5 członków. W takiej sytuacji, do składu Rady Nadzorczej nie znajdują zastosowania postanowienia ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.
3. Tak długo jak akcjonariusz BBI Capital Sp. z o.o. posiada co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na walnym zgromadzeniu, akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.,
projektowana zmiana:
2. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, Rada Nadzorcza liczy 5 członków.
3. Tak długo jak akcjonariusz BBI Capital S.A. posiada co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§14 ust.5
dotychczasowe brzmienie:
5. Od chwili uprawomocnienia się decyzji o dopuszczeniu akcji Spółki do publicznego obrotu przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.,
projektowana zmiana: usunięcie dotychczasowego zapisu i oznaczenie jako ustęp 5. dotychczasowej treści ust.6: Za niezależnego członka Rady Nadzorczej nie może być w szczególności uznana osoba, która: 1) była członkiem Zarządu Spółki w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed powołaniem, 2) była audytorem Spółki lub pracownikiem audytora w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed powołaniem, 3) która, pośrednio lub bezpośrednio, otrzymywała w ostatnim roku przed powołaniem wynagrodzenie z tytułu osobistego świadczenia usług, co miałoby istotny wpływ na podejmowanie niezależnych decyzji, 4) posiada, bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 1% akcji Spółki, 5) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do drugiego stopnia w stosunku do członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.
§15 ust.2
dotychczasowe brzmienie:
2.Od chwili wygaśnięcia uprawnienia BBI Capital Sp. z o.o. do wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, opisanego w § 14 ust. 2 Rada Nadzorcza będzie wybierać ze swego grona także Przewodniczącego Rady.
projektowana zmiana:
2.Od chwili wygaśnięcia uprawnienia BBI Capital S.A. do wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, opisanego w § 14 ust. 3 Rada Nadzorcza będzie wybierać ze swego grona także Przewodniczącego Rady.


Podstawa prawna: §39 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744)

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu