Raporty bieżące

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr: 9/2006

Data: 26 maja 2006

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 9 czerwca 2006 roku.
Jednocześnie Zarząd informuje, że na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, dostępne są dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy: coroczna ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdania Komitetów Rady Nadzorczej, dokonana przez Radę Nadzorczą ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki, wniosków Zarządu co do podziału zysku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, a także rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu, stanowisko Rady Nadzorczej co do projektowanych zmian Statutu (zawierające m.in. przedstawione przez Zarząd uzasadnienie projektu zmian) oraz w sprawie aktualnego oświadczenia Zarządu o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.
Uchwała nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych i §8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ………………………………………………………
Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Działając na podstawie §11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
………………………………………………………………………………………….
Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2005.

Działając na podstawie art.395 §5, w związku z art.395 §2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2005.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005, obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57.281.000 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
c) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.036.000 zł (trzy miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych),
d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.352.000 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.511.000 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset jedenaście tysięcy złotych),
f) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2005.
Działając na podstawie art.395 §5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2005.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005.
Działając na podstawie art.395 §5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie
finansowe za rok 2005, obejmujące:
a) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62.937.000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.359.000 zł (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.027.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.236.000 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych),
e) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Pawłowi Turno, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Januszowi Samelakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, a następnie również Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Piotrowi Karmelicie, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Ryszardowi Jaremkowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2005 roku do 13 października 2005 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić pani Marioli Więckowskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w czasie od 14 października 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Tomaszowi Buczakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 14 października 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Rafałowi Stempniewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Robertowi Krasowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić panu Stanisławowi Górskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w czasie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie podziału zysku.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przekazać zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2005 w kwocie 3.036.000 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych) na kapitał zapasowy.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na podstawie art.395 §5 oraz art.430 §1 i §5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:
a) § 7 ust.1 Statutu w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:
„1.W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych.”,
b) zostaje usunięty dotychczasowy ust.3 §7 Statutu,
c) dodaje się ust.5 w §12 Statutu w następującym brzmieniu:
„5.Walne Zgromadzenie może w szczególnych wypadkach, w drodze uchwały podjętej większością ¾ głosów skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, a także zmienić kolejność omawiania spraw objętych przyjętym porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie nie jest jednak uprawnione do skreślenia z porządku obrad lub zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad przez akcjonariusza.”,
d) ust.2 i 3 w §14 Statutu w miejsce dotychczasowego otrzymują następujące brzmienie:
„2. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, Rada Nadzorcza liczy 5 członków.
3. Tak długo jak akcjonariusz BBI Capital S.A. posiada co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”,
e) ust.5 §14 Statutu w dotychczasowym brzmieniu zostaje usunięty, a jako ust.5 §14 zostaje oznaczony dotychczasowy ust.6 tego paragrafu:
„5. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej nie może być w szczególności uznana osoba, która: 1) była członkiem Zarządu Spółki w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed powołaniem, 2) była audytorem Spółki lub pracownikiem audytora w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed powołaniem, 3) która, pośrednio lub bezpośrednio, otrzymywała w ostatnim roku przed powołaniem wynagrodzenie z tytułu osobistego świadczenia usług, co miałoby istotny wpływ na podejmowanie niezależnych decyzji, 4) posiada, bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 1% akcji Spółki, 5) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do drugiego stopnia w stosunku do członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.”,

f) §15 ust.2 Statutu w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:
„2.Od chwili wygaśnięcia uprawnienia BBI Capital S.A. do wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, opisanego w § 14 ust. 3 Rada Nadzorcza będzie wybierać ze swego grona także Przewodniczącego Rady.”.

§2 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki, uwzględniającego zmiany zawarte w niniejszej uchwale.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że do zmiany statutu konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu do rejestru.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
Działając na podstawie art.395 §5 kodeksu spółek handlowych, w związku z treścią §29 ust.3 i 4 Regulaminu Giełdy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z aktualnym oświadczeniem Zarządu z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, akceptuje w pełni jego treść.


Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu