Raporty bieżące

Przejęcie sieci sprzedaży – oświadczenie PTK Centertel Sp. z o.o.

Raport bieżący nr: 19/2006

Data: 18 sierpnia 2006

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2006 z dnia 14 lipca 2006 roku, dotyczącego przejęcia sieci sprzedaży, Zarząd Tell S.A. informuje, że w dniu 18 sierpnia 2006 roku do wiadomości Tell S.A. zostało przesłane oświadczenie PTK Centertel Sp. z o.o. (Operatora), skierowane do Taurus Sp. z o.o. (Sprzedającego), o nieskorzystaniu przez Operatora z przysługującego mu prawa pierwokupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej przedmiot umowy zawartej w dniu 14 lipca 2006 roku.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpisano: Robert Krasowski – Członek Zarządu