Raporty bieżące

Rejestracja akcji w KDPW S.A. po podziale

Raport bieżący nr: 28/2008

Data: 1 sierpnia 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §34 ust.1 pkt.1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 poz.1744), informuje, że w dniu 1 sierpnia 2008 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę, w której w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji TELL S.A. z 1 zł na 0,20 zł określił dzień 8 sierpnia 2008 r. jako dzień podziału:

– 442.825 (czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć) akcji spółki oznaczonych kodem PLTELL000015 na 2.214.125 (dwa miliony dwieście czternaście tysięcy sto dwadzieścia pięć ) akcji spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda,

– 822.175 (osiemset dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć) akcji spółki oznaczonych kodem PLTELL000023 na 4.110.875 (cztery miliony sto dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

Zarząd Krajowego depozytu stwierdził w uchwale, że z dniem 8 sierpnia 2008 r.:

– kodem PLTELL000015 oznaczonych jest 2.214.125 (dwa miliony dwieście czternaście tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji spółki TELL S.A.,

– kodem PLTELL000023 oznaczonych jest 4.110.875 (cztery miliony sto dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji spółki TELL S.A.


Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Podpisano: Robert Krasowski – Członek Zarządu