Raporty bieżące

Rejestracja akcji zwykłych serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący nr: 40/2005

Data: 14 listopada 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Spółki Tell S.A. informuje, że Uchwałą nr 615/05 z dnia 10 listopada 2005 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych przyjął z dniem 17 listopada 2005r. do Krajowego Depozytu  Papierów Wartościowych 350.000 (trzysta piećdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Tell S.A. o wartosci nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i oznaczył je kodem PLTELL000023.
Ponadto we wskazanej wyżej uchwale Zarząd Krajowego Depozytu stwierdził, że wraz z przyjęciem akcji serii B spółki Tell S.A. zamyka się konta praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B tej spółki oznaczonych kodem PLTELL000031 oraz, że z dniem 17 listopada 2005r. kodem PLTELL000023 oznaczonych jest 653.050 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji spółki Tell S.A.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu