Raporty bieżące

Rozwiązanie umowy pożyczki zawartej z BBI Capital S.A.

Raport bieżący nr: 15/2005

Data: 20 września 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd spółki TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 19 września 2005 r. dokonał spłaty kwot 1.000 tys. złotych oraz 87,24 tys. zł odsetek, wynikających z umowy pożyczki zawartej w dniu 4.11.2004 r. pomiędzy TELL S.A. i BBI Capital S.A. i stanowiących całość zobowiązań TELL S.A. zaciągniętych na mocy tej umowy. Spłata zobowiązania skutkuje rozwiązaniem umowy pożyczki z dnia 4.11.2004 r.
Spłata pożyczki nastąpiła za zgodą udzieloną przez BZ WBK S.A., wymaganą w związku z zawarciem przez Tell S.A. z BZ WBK S.A. umowy podporządkowania spłaty pożyczki udzielonej Tell S.A. przez BBI Capital S.A., spłacie wierzytelności BZ WBK S.A. z tytułu umowy kredytowej z dnia 4.10.2004 r.
Spłata stanowi wykonanie umowy pożyczki i nie spowoduje żadnych dodatkowych obciążeń finansowych Tell S.A.
Oprocentowanie pożyczki było zmienne, obliczone jako średnia arytmetyczna WIBOR 1-M z 10 dni roboczych poprzedniego miesiąca plus marża w wysokości 3%. Odsetki są płatne w dniu całkowitej spłaty pożyczki. Spłata pożyczki pozwoli spółce Tell S.A. ograniczyć związane z nią koszty finansowe.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 49 poz. 463)

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu