Raporty bieżące

Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez emitenta znaczącej umowy

Raport bieżący nr: 23/2006

Data: 20 grudnia 2006

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje, że w dniu 20 grudnia 2006 r. do wiadomości Tell S.A. zostało przesłane oświadczenie PTK Centertel Sp. z o.o. (Operatora), o nieskorzystaniu przez Operatora z przysługującego mu prawa pierwokupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej przedmiot umowy zawartej w dniu 20 listopada 2006 r. między HAVO Sp. z o.o. a TELL S.A. Tym samym nastąpiło spełnienie jednego z zastrzeżonych w umowie warunków zawieszających zamknięcia transakcji, polegającego na zawiadomieniu Operatora o rezygnacji z przysługującego mu prawa pierwokupu bądź niewykonaniu przez Operatora tego prawa w udzielonym mu terminie.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano:  Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu