Raporty bieżące

Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez emitenta znaczącej umowy.

Raport bieżący nr: 5/2007

Data: 2 lutego 2007

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. dotyczącego zawarcia przez emitenta z HAVO Sp. z o.o. (dalej sprzedającym) w dniu 20 listopada 2006 r. umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt.4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744) informuje, że w dniu 1 lutego 2007 r. nastąpiło spełnienie wszystkich ustalonych przez strony warunków zawieszających i tym samym zamknięcie transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ostateczna cena sprzedaży została ustalona na kwotę 20.175.000 zł (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarząd
u