Raporty bieżące

Szacunkowe wyniki za 2009 rok

Raport bieżący nr: 5/2010

Data: 10 marca 2010

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając w oparciu o §5 ust.1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), Zarząd TELL S.A. poniżej przedstawia szacunkowe wyniki finansowe emitenta i grupy kapitałowej emitenta za 2009 r.

Jednostkowy zysk operacyjny Tell SA osiągnął poziom 8.258 tys. zł. W ww. wyniku ujęta jest rezerwa na 100% wartości udziałów w spółce zależnej Connex, w kwocie 150 tys. zł. Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Kapitałowej osiągnął poziom 11.385 tys. zł Jest to najwyższy poziom zysku operacyjnego jaki Grupa osiągnęła w swojej historii.

Jednostkowy zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) osiągnął poziom 10.507 tys. zł. Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) Grupy osiągnął poziom 14.407 zł i jest to najwyższy poziom skonsolidowanego EBITDA jaki Grupa osiągnęła w swojej historii.

Jednostkowy zysk netto Tell SA wyniósł 6.578 tys. zł. Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej wyniósł 6.720 tys. zł. Dynamika skonsolidowanego zysku netto jest niższa niż dynamika skonsolidowanego zysku operacyjnego z uwagi na odpis wartości firmy Connex w kwocie 1.583 tys. zł. Odpis ten ma charakter księgowy i wynika z faktu iż w dacie nabycia udziałów w spółce Connex wartość jej kapitałów własnych była ujemna. Odpis ten dokonany został zgodnie z wymogami międzynarodowych standardów rachunkowości, tj. w sytuacji gdy istnieje ryzyko, iż kontrolowane aktywo nie przyniesie w przyszłości korzyści ekonomicznych. Łączny zysk netto spółek zależnych PTI Sp. z o.o. i Euro – Phone Sp. z o.o. przypadający Tell SA za rok 2009 wyniósł 2.045 tys. zł.

Rezerwy, które utworzone zostaną w I kwartale 2010 w związku ze spółką Connex.

W związku ze złożonym przez spółkę Connex w dniu 01.03.2010 r. wnioskiem o upadłość, w jednostkowym sprawozdaniu Tell SA za I kwartał 2010 utworzona zostanie rezerwa na 100% wartości udzielonych spółce pożyczek, w łącznej kwocie 548 tys. zł. Jednocześnie w sprawozdaniu skonsolidowanym za I kwartał 2010 dokonany będzie odpis na wartość 100% kapitałów własnych spółki Connex w przybliżonej kwocie 400 tys. zł. Z chwilą dokonania ww. odpisów spółka Connex zostanie wyłączona z konsolidacji.

W roku 2009 spółka Connex osiągnęła przychody na poziomie 11.527 tys. zł (tj. ok. 4% łącznych przychodów Grupy), 220 tys. zł straty operacyjnej i 319 tys. zł straty netto.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu