Raporty bieżące

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku – zmiana

Raport bieżący nr: 10/2009

Data: 16 marca 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


W związku z wejściem w życie w dniu 15 marca 2009 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259), (dalej: Rozporządzenie), zgodnie z §103 tego Rozporządzenia, Zarząd Tell S.A. określa następujące daty przekazywania raportów okresowych w 2009 r., następujące po dniu 15 marca 2009 r.:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009 r. – 15.05.2009 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 r. – 16.11.2009 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 r. – 31.08.2009 r.

Raport roczny za 2008 r. – 30.04.2009 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2008 r. – 30.04.2009 r.

Działając zgodnie z §101 ust.2 Rozporządzenia emitent nie będzie przekazywał skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2009 r.

Działając zgodnie z §83 ust.1 Rozporządzenia, TELL S.A. oświadcza, że zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową obejmującą informacje określone w §87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie wstępne oraz ust. 8 i 9 Rozporządzenia i w związku z tym nie będzie przekazywać odrębnych (jednostkowych) raportów kwartalnych.

Ponadto, działając w oparciu o §83 ust.3 Rozporządzenia, TELL S.A. oświadcza, że zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub opinią o badanym sprawozdaniu finansowym dotyczącą tego sprawozdania, zawierające: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i w związku z tym nie przekaże odrębnego (jednostkowego) raportu półrocznego.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu