Raporty bieżące

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr: 28/2009

Data: 30 czerwca 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 5) i 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259), w załączeniu przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2009 roku.

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Stanisław Górski – Członek Zarządu; Robert Krasowski – Członek Zarządu