Raporty bieżące

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr: 21/2009

Data: 12 maja 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z zgodnie z §5 ust.1 pkt. 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259), informuje, że w dniu 11 maja 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląskiej 15/17, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548, jako biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego oraz badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

Emitent korzystał już wcześniej z usług PKF Audyt Sp. z o.o. przy badaniu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, ponadto przy przeglądzie półrocznego oraz przy badaniu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, a także przy przeglądzie półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 emitent korzystał z usług PKF Consult Sp. z o.o., od której PKF Audyt Sp. z o.o. jest w 100% zależna.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta działając zgodnie z §18 ust.1 pkt.4) Statutu Spółki oraz §3 ust.1 pkt.5) Regulaminu Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Robert Krasowski – Członek Zarządu; Stanisław Górski – Członek Zarządu