Raporty bieżące

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 9 czerwca 2006 r.

Raport bieżący nr: 12/2006

Data: 12 czerwca 2006

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art.70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539) TELL S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2006 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu