Raporty bieżące

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii A i B Spółki Tell S.A.

Raport bieżący nr: 41/2005

Data: 16 listopada 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Spółki Tell S.A. informuje, że na podstawie Uchwały nr 387/2005 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 listopada 2005 roku, na dzień
16 listopada 2005 roku zostaje wyznaczony dzień ostatniego notowania 350.000 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Tell S.A. o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTELL000031”.
Ponadto na podstawie Uchwały nr 388/2005 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 listopada 2005 roku, z dniem 17 listopada 2005 r. zostają wprowadzone w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 653.050 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji spółki Tell S.A., o wartości nominalnej
1 (jeden) złoty każda, w tym:
– 303.050 (trzysta trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
– 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTELL000023”. Pierwsze notowanie powyższych akcji spółki Tell S.A. odbędzie się na sesji giełdowej w dniu
17 listopada 2005 roku. Akcje spółki Tell S.A. notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „TELL” i oznaczeniem „TEL”.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe