Raporty bieżące

Zawarcie umowy z domem maklerskim dotyczącej ogłoszenia i przeprowadzenia oferty zakupu akcji

Raport bieżący nr: 9/2013

Data: 26 lutego 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd emitenta informuje, że w dniu 26 lutego 2013 r. powziął wiadomość o zawarciu w dniu 25 lutego 2013 r. umowy o świadczenie usług pośrednictwa w skupie akcji własnych przez spółkę w drodze oferty skierowanej do akcjonariuszy, dotyczącej nie więcej niż 207.195 akcji na okaziciela i nie więcej niż 76.705 akcji imiennych, po cenie 14 zł za akcję. Umowa została zawarta z Domem Maklerskim IDM S.A z siedzibą w Krakowie, w oparciu o upoważnienie zawarte w uchwale nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
Zgodnie z umową w dniu 26 lutego 2013 r. ma nastąpić przekazanie przez dom maklerski treści oferty Polskiej Agencji Prasowej w celu podania jej do publicznej wiadomości. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji w ramach oferty rozpocznie się w dniu 7 marca 2013 r. i będzie trwało do dnia 22 marca 2013 r., a przewidywany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji w ramach oferty to 29 marca 2013 r.

Oferta zakupu akcji zostanie opublikowana na stronie internetowej domu maklerskiego www.idmsa.pl oraz na stronie internetowej emitenta www.tell.pl.

Oferta, o której mowa wyżej nie stanowi wezwania w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. nr 185 poz.1439 z 2009 r. ze zmianami).


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu