Raporty bieżące

Zbycie znacznego pakietu akcji emitenta

Raport bieżący nr: 2/2007

Data: 3 stycznia 2007

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z art.70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz.1539 ze zmianą), informuje, że w dniu 2 stycznia 2007 r. otrzymał zawiadomienie o zbyciu akcji spółki przez BBI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej: BBI).
W wyniku zbycia akcji TELL S.A. na podstawie umowy sprzedaży z dnia 29 grudnia 2006 r., w trybie przewidzianym w art.75 ust.3 pkt. 2 wskazanej wyżej ustawy, BBI nie posiada aktualnie żadnych akcji TELL S.A. Przed zbyciem akcji BBI posiadało łącznie 289.150 akcji TELL S.A., reprezentujących 575.100 głosów na walnym zgromadzeniu oraz stanowiących 25,59% w kapitale zakładowym oraz 35,79% w głosach na walnym zgromadzeniu.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz.1539 ze zmianą)

Podpisano:  Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu