Raporty bieżące

Znaczne pakiety akcji

Raport bieżący nr: 30/2010

Data: 17 grudnia 2010

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439 ze zmianą) , Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 17 grudnia 2010 r. otrzymał zawiadomienie Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., o następującej treści:

Zgodnie z art.69 ust.1 Ustawy, niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych QUERCUS Parasolowy SFIO oraz QUERCUS Absolute Return FIZ, zawiadamia o zwiększeniu przez Fundusze udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce TELL S.A. oraz przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w tej spółce.
Przekroczenie progu 10 % ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku nabycia akcji Spółki na rynku regulowanym w dniu 15 grudnia 2010 r.
Przed zmianą udziału Fundusze posiadały 772 610 akcji Spółki, co stanowiło 12,24% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 772 610 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,17% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Uwzględniając transakcje zawarte do dnia 16 grudnia 2010 r. włącznie, Fundusze posiadają 888 235 akcji Spółki, co stanowi 14,08% kapitału zakładowego Spółki. Nabyte akcje dają 888 235 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,54% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia nie wyklucza się dalszych transakcji kupna lub sprzedaży akcji Spółki, w zależności od ceny rynkowej Spółki i perspektyw jej rozwoju.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt . 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu