Raporty bieżące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr: 22/2009

Data: 5 czerwca 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259), informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2009 r. o godz. 14.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w budynku World Trade Center Poznań przy ul. Bukowskiej 12.

Proponowany porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2008.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2008.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008.
10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2008 rok.
11. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Imienne świadectwa depozytowe, uprawniające do uczestnictwa w Zgromadzeniu należy składać do dnia 21 czerwca 2009 r., w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 16.00, w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Fortecznej 19 A.

Jednocześnie Zarząd informuje, że na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, dostępne są dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, w tym w szczególności: coroczna ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności i ocena prac Rady Nadzorczej, dokonana przez Radę Nadzorczą ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, a także rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz opinia Rady Nadzorczej co do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.


Podstawa prawna:  Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Stanisław Górski – Członek Zarządu; Robert Krasowski – Członek Zarządu