Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Decyzja Emitenta w przedmiocie rozpoczęcia analiz związanych z możliwością sprzedaży spółki zależnej

Raport bieżący nr: 11/2019 Data: 25.02.2019

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 lutego 2019 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu analiz dotyczących wstępnej niewiążącej oferty otrzymanej od zagranicznego inwestora branżowego (dalej „Potencjalny Inwestor”) w przedmiocie potencjalnej transakcji zbycia (dalej jako „Potencjalna Transakcja”) 4.250.000 akcji (dalej jako „Akcje”) spółki ArchiDoc S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej jako „ArchiDoc”), stanowiących 100% kapitału zakładowego ArchiDoc oraz, w przypadku pozytywnej oceny oferty, ewentualnego rozpoczęcia rozmów z Potencjalnym Inwestorem w powyższej sprawie.

Oferta złożona przez Potencjalnego Inwestora określa minimalną transakcyjną wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) ArchiDoc, odpowiadającą, przy założeniu braku zadłużenia oraz gotówki, cenie sprzedaży 100% akcji ArchiDoc, wynoszącą 70.000.000,00 zł (siedemdziesiąt milionów złotych), z możliwością uzyskania dodatkowych dopłat do ceny sprzedaży, które byłyby należne w przypadku uzyskania przez ArchiDdoc określonych wyników finansowych w latach 2019 – 2021.

W wyniku przeprowadzenia wspomnianych wyżej analiz Spółka może zdecydować o rozpoczęciu rozmów z Potencjalnym Inwestorem, przedmiotem których byłoby wynegocjowanie i ustalenie wszystkich szczegółowych warunków Potencjalnej Transakcji, w tym w szczególności ceny sprzedaży Akcji, a także określenie dokładnego harmonogramu działań, jakie zostałyby podjęte w celu przeprowadzenia Potencjalnej Transakcji.

Dalsze informacje związane z przebiegiem Potencjalnej Transakcji Spółka będzie przekazywała w kolejnych komunikatach.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu

Powrót